top of page

ผานพรวน ขนาด 22 นิ้ว  จำนวน 5 จาน   44,000 บาท

ผานพรวน ขนาด 22 นิ้ว  จำนวน 6 จาน   45,000 บาท

 

ผานพรวน ขนาด 24 นิ้ว  จำนวน 5 จาน   59,000 บาท

ผานพรวน ขนาด 24 นิ้ว  จำนวน 6 จาน   61,000 บาท

 

ผานพรวน ขนาด 26 นิ้ว  จำนวน 6 จาน   73,000 บาท

ผานพรวน ขนาด 26 นิ้ว  จำนวน 7 จาน   75,000 บาท

ผานพรวน อิเซกิ

bottom of page