top of page

เครื่องปลูกอ้อย MF ระยะห่าง 30 ซม. ราคา 99,000 บาท (สำหรับรุ่น 72-85 แรงม้า)

 

เครื่องปลูกอ้อย MF ระยะห่าง 40 ซม. ราคา 102,000 บาท (สำหรับรุ่น 100-122 แรงม้า)

เครื่องปลูกอ้อย MF

bottom of page